EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

Read 1402 times Last modified on วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562 20:30

Latest from Super User

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Gallery

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ

จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทร 043-599076